VOP

VOP

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REKO PRINT s.r.o.

se sídlem Zahradní 194 , 691 85 Dolní Dunajovice, IČO: 292 25 701, DIČ: CZ29225701

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi Prodávajícím a třetími osobami v postavení kupujícího (dále jen „Kupující“) vyplývající ze smluv kupních mezi nimi uzavřených. Veškeré odchylky od těchto VOP musí být v příslušné smlouvě výslovně ujednány.
 2. Tyto VOP tvoří součást obsahu každé smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu ujednané zboží, a to bez ohledu na způsob uzavření a formu takové Smlouvy. Společně se Smlouvou představují tyto VOP úplnou dohodu smluvních stran a jakákoliv ujednání, ústní či písemná, výslovně neuvedená ve Smlouvě nebo VOP či nezahrnutá do Smlouvy výslovným odkazem ve Smlouvě nebudou pro smluvní strany závazné.
 3. Ve Smlouvě je možno sjednat úpravu práv a povinností odchylnou od těchto VOP, přičemž odchylná úprava ve Smlouvě má před ustanoveními těchto VOP přednost. Obsahuje-li Smlouva úpravu práv a povinností, která nejsou upravena ve VOP, platí úprava ve Smlouvě. Od těchto VOP není možné se odchýlit jinak než písemnou dohodou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 4. Obchodní podmínky Kupujícího jsou pro smluvní vztahy založené Smlouvou neúčinné a neaplikovatelné, leda si smluvní strany výslovně ve Smlouvě ujednají jinak.

II.
Definice

 1. Výrazy použité v těchto VOP mají následující význam:
  Smlouva“ znamená smlouvu kupní, včetně všech jejich dodatků a příloh, uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím v jakékoliv podobě.
  Prodávající“ znamená společnost REKO PRINT s. r. o., IČ: 269 36 712, sídlem Zahradní 194, 691 85  Dolní Dunajovice , zapsanou dne 15.června 2010 Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66955.
  Kupující“ znamená každý subjekt uzavírající dohodu s Prodávajícím v pozici kupujícího zboží.
  Smluvní strany“ znamená Zhotovitel a Objednatel.
  Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

III.
Předmět VOP

 1. Smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží, které Prodávající dodává v rámci předmětu svého podnikání, a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít, přijmout jej do svého vlastnictví a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
 2. K uzavření Smlouvy dochází buď uzavřením písemné smlouvy podepsané oběma smluvními stranami, nebo přijetím nabídky Prodávajícího ze strany Kupujícího.
 3. Prodávající je svou nabídkou vázán po dobu 14 dnů od data, kdy byla nabídka odeslána Kupujícímu, není-li v nabídce výslovně uvedeno jinak. Prodávající vylučuje při uzavírání Smlouvy aplikaci věty první ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tedy vylučuje přijetí nabídky ze strany Kupujícího s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Nabídka Prodávajícího na uzavření Smlouvy je vždy odvolatelná a lze ji odvolat, pokud odvolání dojde Kupujícímu před doručením přijetí nabídky Prodávajícímu.

IV.
Kupní cena

 1. Kupní cenou je cena zboží ujednaná v písemné Smlouvě, případně ujednaná na základě Kupujícím učiněného potvrzení nabídky Prodávajícího.
 2. Kupní cena se uvádí bez DPH, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. Prodávající ke kupní ceně v příslušném daňovém dokladu připočte DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.
 3. Prodávající se zavazuje dodat zboží za ujednanou kupní cenu.
 4. Kupující na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

V.
Dodání zboží

 1. Způsob dodání zboží, dodací lhůty a místo dodání je sjednáno ve Smlouvě. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu a umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo. Dodané zboží bude baleno, loženo a řádně zajištěno pro účel přepravy.
 2. Místem plnění dodávek zboží je místo odevzdání zboží Kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě do ujednaného místa. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, je místem plnění sídlo Prodávajícího. V případě dodání na jiné místo je Kupující povinen řádně zabezpečit bezpečný přístup pro dopravní prostředek, kterým se zboží přepravuje z veřejné komunikace do místa dodání a bezpečný odjezd dopravního prostředku zpět na veřejnou komunikaci. Kupující je rovněž povinen zabezpečit vykládku zboží.
 3. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, je Prodávající oprávněn dodat zboží i před stanoveným termínem dodání. Prodávající je oprávněn dodat i jen část zboží a Kupující nesmí toto částečné plnění odmítnout.
 4. Kupující je povinen dodané zboží převzít a převzetí potvrdit v dodacím listě nebo předávacím protokolu. Tuto povinnost má i v případě, že má výhrady k provedení dodávky zboží či zboží samotnému. Veškeré výhrady je povinen uvést v dodacím listu nebo předávacím protokolu.
 5. Jestliže bude při předání zboží Prodávajícím Kupujícímu prováděna provozní zkouška funkčnosti zboží, je Kupující povinen se k provedení této zkoušky dostavit a dále zajistit suroviny a materiály nutné pro provedení provozní zkoušky.
 6. Je-li Kupující v prodlení s převzetím zboží, je Prodávající oprávněn dle své volby buď uložit zboží na náklady a riziko Kupujícího nebo od Smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. V případě uložení zboží se považuje třetí kalendářní den následující po dni uložení za den dodání zboží. Kupující je v takovém případě, vedle povinnosti uhradit Prodávajícímu kupní cenu, povinen uhradit Prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s uložením zboží. Nároky smluvních stran se pak řídí ustanoveními občanského zákoníku.
 7. Při prodlení Prodávajícího s dodávkou zboží je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy jen v tom případě, jestliže Prodávajícího po jeho prodlení řádně vyzve ke splnění jeho povinností, určí mu k tomu dodatečnou přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 14 pracovních dnů, a Prodávající zboží v takto dodatečně poskytnuté době nedodá. Kupující je povinen upozornit ve své výzvě prodávajícího na svůj úmysl od Smlouvy odstoupit.
 8. Prodávající není v prodlení se svou povinností včas dodat zboží, jestliže je toto prodlení způsobeno skutečnostmi, které nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího (tzv. vyšší moc).
 9. Termín dodání zboží se automaticky prodlužuje v případě prodlení Kupujícího se splněním jakékoliv jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo těchto VOP.
 10. Dodávka se považuje za splněnou převzetím zboží Kupujícím v místě dodání a potvrzením dodacího listu nebo předávacího protokolu, předáním zboží Prodávajícím prvnímu dopravci určenému Kupujícím, nebo okamžikem, kdy Kupující odmítl převzít zboží nebo nepřevzal zboží v místě dodání zboží nebo okamžikem kdy Kupující odmítl potvrdit dodací list nebo předávací protokol. Kupující je vázán potvrzením dodacího listu nebo předávacího protokolu osobou nacházející se v místě dodání zboží, neurčil-li ve Smlouvě výslovně osobu oprávněnou k takovému potvrzení.
 11. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží od Prodávajícího, okamžikem předání zboží Prodávajícím dopravci určenému Kupujícím, nebo okamžikem, který se považuje za převzetí zboží Kupujícím podle předchozího odstavce těchto VOP.

VI.
Instalace zboží

 1. Je-li součástí dodávky zboží Prodávajícím také montáž (instalace) zboží na sjednaném místě, je Kupující povinen zabezpečit přístup Prodávajícího a jím pověřených pracovníků na určené místo montáže, zabezpečit přístup k dodávce elektrické energie a dalších médií, je-li jich k montáži třeba, případně poskytnout Prodávajícímu další součinnost nezbytnou k řádnému splnění závazků Prodávajícího ze Smlouvy.
 2. Prodávající provede instalaci zboží, je-li sjednána, v pracovní dobu Prodávajícího, tj. v pracovní dny od 8.00 hod. do 17.00 hod. V případě požadavku Kupujícího na instalaci zboží mimo pracovní dobu Prodávajícího, má Prodávající nárok na přirážku za práce spojené s instalací zboží ve výši 100% k ceně těchto prací.
 3. Pokud je třeba pro instalaci zboží Prodávajícím u Kupujícího zasáhnout do zařízení jiného výrobce, odpovídá Kupující sám za obdržení jeho souhlasu či pokynů, kterými podmiňuje případné dodržení jím vystavených záruk.
 4. Prodávající zaručuje a odpovídá za možnost instalace zboží pouze pro způsob využití v rozsahu údajů a technických parametrů uvedených v nabídce Prodávajícího nebo jeho katalogu. Totéž se týká jiného účelu užití zboží či jeho kompatibility, pokud Kupujícího v tomto směru Prodávající výslovně neujistil, že je tak možné.

VII.
Nabytí vlastnického práva

 1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží dodanému Prodávajícím na základě Smlouvy okamžikem zaplacení celé kupní ceny.
 2. Do okamžiku nabytí vlastnického práva podle těchto VOP je Kupující povinen respektovat a ochraňovat vlastnické právo Prodávajícího a do tohoto vlastnického práva nezasahovat. Kupující je oprávněn se zbožím disponovat a nakládat s ním způsobem ovlivňujícím jeho hodnotu až po nabytí vlastnického práva, pokud není výslovně ve Smlouvě ujednáno jinak.

VIII.
Platební podmínky a sankce za prodlení s úhradou kupní ceny

 1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu ve výši a za podmínek ve Smlouvě stanovených.
 2. Prodávající je oprávněn vystavit a předat Kupujícímu daňový doklad (fakturu) buď současně s dodáním zboží, nebo kdykoliv po dodání zboží. Je-li zboží dodáváno po částech, je Prodávající oprávněn fakturovat každou jím dodanou část zboží.
 3. Faktura Prodávajícího musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Prodávající je oprávněn zaslat kupujícímu fakturu i v elektronické podobě.
 4. Kupní cena je na daňovém dokladu uvedena v Korunách českých (Kč). Je-li kupní cena na žádost Kupujícího uvedena v EUR a hradí-li se v Kč, použije se pro přepočet kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den, kdy je platba připsána na účet Prodávajícího.
 5. Kupující je povinen uhradit faktury Prodávajícího ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě, jinak se splatností do 14 dnů ode dne doručení příslušné faktury Kupujícímu, a to vždy bezhotovostním převodem. Za okamžik zaplacení faktury se považuje okamžik, kdy byla příslušná částka zcela připsána na bankovní účet Prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení zálohy na kupní cenu. Prodávající v takovém případě vystaví Kupujícímu zálohovou fakturu, jejíž splatnost činí 7 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. Prodávající je povinen začít plnění svých povinností ze Smlouvy, včetně dodávky zboží, až v okamžiku úplného uhrazení zálohy na kupní cenu Kupujícím.
 7. Bankovní poplatky Kupujícího spojené s platbami Prodávajícímu hradí Kupující. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Kupující nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí kupní cenu či její část před okamžikem její splatnosti.
 8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Kupující není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části kupní ceny z důvodu vad zboží nebo jiných tvrzených nároků Kupujícího vůči Prodávajícímu.
 9. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, bude-li Kupující, přes písemnou výzvu Prodávajícího k zaplacení v dodatečné lhůtě v délce 10 dnů, v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého závazku.
 10. Prodávající je oprávněn pozastavit plnění veškerých svých smluvních povinností vůči Kupujícímu až do úplné úhrady všech svých splatných pohledávek, jež má za Kupujícím. V takovém případě bude Kupující povinen nahradit Prodávajícímu veškeré škody, náklady a výdaje jemu vzniklé.
 11. V případě prodlení s úhradou kterékoliv faktury je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IX.
Práva z vadného plnění a záruka

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v kvalitě dohodnuté ve Smlouvě. Není-li ujednáno jinak, musí mít dodané zboží vlastnosti obvyklé.
 2. Prodávající neodpovídá za vhodnost zboží k určitému použití, ani za jeho kompatibilnost s již existujícím zařízením Kupujícího, není-li ujednáno jinak.
 3. Kupující je povinen provést prohlídku zboží v okamžiku jeho dodání. Vady zboží, které lze zjistit při jeho prohlídce, je Kupující povinen vytknout již v dodacím listě nebo předávacím protokolu.
 4. Jiné vady je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče. Tyto vady je nutno uplatnit u Prodávajícího písemně. Oznámení o vadách musí obsahovat označení Smlouvy, popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje, způsob jejího zjištění a případně fotodokumentaci zjištěné vady zboží.
 5. Pokud vada není oznámena včas, veškerá práva Kupujícího spojená s předmětnou vadou zanikají.
 6. Prodávající je zproštěn odpovědnosti za škody na zboží, pokud Kupující nedodržel případně mu zvláště sdělené pokyny pro převzetí, rozbalení či použití zboží.
 7. Prodávající může odmítnout odpovědnost za vady zboží, u nějž není konkrétně doložitelné jeho dodání Prodávajícím, zejména pro případné odstranění Kupujícím identifikačních štítků či jiného označení na zboží dodaném Prodávajícím (výrobcem).
 8. Kupující je povinen v případě výskytu vady zboží ponechat ve stavu, v jakém byly vady zjištěny, po dobu přiměřeně nutnou k přezkoumání existence a posouzení vad ze strany Prodávajícího.
 9. Kupující má nároky z řádně uplatněných práv z vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku s tím, že v případě vytknutí vady je povinen určit Prodávajícímu přiměřenou lhůtu, ve které prodávající buď dodá náhradní zboží, nebo vady odstraní. Takto poskytnutá lhůta nesmí být kratší než 30 dnů. Pouze v případě marného uplynutí této lhůty kvůli skutečnostem na straně Prodávajícího má Kupující právo za podmínek stanovených občanským zákoníkem buď požadovat slevu z kupní ceny zboží, nebo od Smlouvy odstoupit. Týkají-li se vady pouze části dodaného zboží, je Kupující oprávněn při splnění podmínek stanovených občanským zákoníkem odstoupit od Smlouvy pouze částečně v rozsahu odpovídajícím vadné části zboží. Kupující své případné nároky z vadného plnění není oprávněn započíst proti nárokům Prodávajícího na zaplacení kupní ceny.
 10. Kupující je povinen Prodávajícímu bezplatně poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému odstranění vady.
 11. Záruku za jakost Prodávající poskytuje pouze, je-li tato písemně dohodnuta ve Smlouvě nebo prohlásí-li ji Prodávající písemně jednostranným právním jednáním, zejména v záručním listu.
 12. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení dílů jejich používáním, na vady způsobené neodbornými zásahy a neodbornou manipulací Kupujícího nebo třetích osob a použitím neschválených materiálů (neoriginální náhradní díly a spotřební materiál). Záruka za jakost se nevztahuje na instalační materiál dodaný Kupujícím, který bude použit při instalaci (montáži) zboží Prodávajícím.
 13. Kupujícímu je povinen zboží užívat v souladu s podmínkami stanovenými v uživatelském manuálu, případně jiném dokumentu obdobné povahy předaným Prodávajícím spolu se zbožím Kupujícímu. V případě porušení této povinnosti Kupujícím neodpovídá Prodávající za takto vzniklé vady na zboží.
 14. Záruka za jakost se nevztahuje na vady zboží, které Kupující způsobí vlastní neodborně provedenou přepravou, nevhodným umístěním zboží ve vlhkém a prašném prostředí, na nerovném a nestabilním podkladě, na místě, kde je zboží vystaveno zdroji sálavého tepla či výparům a působení chemických látek, na místě, kde je zboží vystaveno teplotám mimo rozsah stanovených skladovacích teplot a kde je vystaveno působení přímého slunečního záření a UV záření. Záruka za jakost se dále nevztahuje na vady zboží, které Kupující způsobí použitím nevhodného spotřebního materiálu, případně nepoužitím spotřebního materiálu výrobcem zboží doporučeného.

X.
Mlčenlivost

 1. Prodávající a Kupující se zavazují uchovat v tajnosti veškeré informace získané v souvislosti se Smlouvou, a to i po zániku Smlouvy.
 2. Výkresy a podklady předané Prodávajícím Kupujícímu při jednání o uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění Smlouvy slouží pouze pro osobní potřebu Kupujícího a nesmí být, bez písemného svolení Prodávajícího, rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám.

XI.
Náhrada škody

 1. Prodávající není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinností v souvislosti se Smlouvou. Za nepřímé a následné škody se považují zejména ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívat zboží, náklady na zajištění náhradních dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dodání zboží apod.
 2. Prodávající není povinen hradit škodu způsobenou Kupujícímu vadou zboží dodaného Prodávajícím.
 3. Celková souhrnná povinnost Prodávajícího k náhradě veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků Kupujícího vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností Prodávajícího nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 10% z celkové ceny zboží bez DPH.
 4. Žádné z výše uvedených omezení náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

XII.
Odstoupení od Smlouvy

 1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených Smlouvou, těmito VOP nebo zákonem.
 2. Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká, a to v rozsahu učiněného odstoupení.
 3. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroků z prodlení dle Smlouvy nebo těchto VOP, peněžité pohledávky Prodávajícího za Kupujícím vzniklé na základě či v souvislosti se Smlouvou, ustanovení, která řeší vztahy mezi smluvními stranami po odstoupení od Smlouvy, ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení Smlouvy.
 4. Po odstoupení od Smlouvy budou vzájemné nároky smluvních stran řešeny tak, že v případě jakéhokoli odstoupení od Smlouvy si Kupující ponechá veškeré zboží, k němuž nabyl vlastnické právo, dále bude povinen převzít veškeré zboží, u kterého došlo k dodání v souladu se Smlouvou a těmito VOP, dále, je-li to technicky možné, bude povinen převzít také veškeré zboží ve fázi rozpracovanosti, a dále bude povinen převzít veškerý spotřební materiál Prodávajícím pro Kupujícího na základě Smlouvy zajištěným. Veškeré zboží dle předchozí věty bude Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit v souladu se Smlouvou, pokud tak ještě neučinil. Náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od Smlouvy ponese Kupující.

XIII.
Závěrečná ujednání

 1. Právní vztahy mezi účastníky se řídí českým právním řádem.
 2. Prodávající a Kupující se zavazují řešit veškeré spory ze Smlouvy nebo s ní související smírnou cestou.
 3. Prodávající a Kupující se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodli, že místně příslušným soudem pro projednání a rozhodování sporů ze Smlouvy bude Obvodní soud pro Prahu 1, případně Městský soud v Praze tam, kde zákon stanoví příslušnost krajských soudů jako soudů prvního stupně.
 4. Bude-li některé ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP shledáno nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy ani těchto VOP. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná a nevymahatelná ustanovení Smlouvy a těchto VOP nahradí ustanoveními a podmínkami přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co nejbližší původním nepřípustným, neplatným či nevymahatelným ustanovením.
 5. Prodávající je oprávněn kdykoli provést změny VOP. Nově uzavírané Smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním VOP. Na již uzavřené Smlouvy se nové znění VOP bude aplikovat pouze tehdy, vyjádří-li s tím obě smluvní strany souhlas.
 6. Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího na adrese www.reko-print.cz pod odkazem https://www.reko-print.cz/v-o-p-1

V Dolních Dunajovicích dne 1.6.2023

Za společnost REKO PRINT s. r. o. 
Dušan Kopřiva - jednatel

kontaktní formulář

Pojďme probrat, jaké řešení bude pro vás nejvhodnější

Projdeme s vámi veškeré detaily a ...

O vaše data je u nás postaráno.
Přečtěte si o ochr. os. údajů.

Zařízení pro každé odvětví

Zařízení pro každé odvětví

Naše průmyslové tiskárny a zařízení využijete od automobilového až po potravinářský průmysl.

Potiskneme jakýkoliv materiál

Potiskneme jakýkoliv materiál

Jsme připraveni značit pro vás výrobky na různé druhy materiálů, ať už savé či nesavé. S využitím laseru, inkjetu, aplikátoru etiket nebo termotransferových tiskáren označíme kartony, pryž, sklo, plasty kovy a další.

Řešení na míru

Řešení na míru

Navrhneme řešení pro průmyslové značení ve vašem provozu, přímo dle vašich potřeb a požadavků na značení.

Prodej, pronájem i servis

Prodej, pronájem i servis

Postaráme se o instalaci zařízení, na vše vás zaškolíme. Ať už využijete zařízení nové nebo jen pronajaté.

Výroba etiketovacích linek

Výroba etiketovacích linek

Je vám naše nabídka malá? Vyrobíme vám etiketovací linku na míru přesně podle vašich požadavků.